Onze algemene verkoopsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijke en bij geschrift vastgelegde afwijking, wordt elke contractuele relatie tussen Sekuriet BV en de klant beheerst door de hierna volgende voorwaarden:

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en dit in weerwil van alle tegenstrijdige vermeldingen, dewelke zouden voorkomen op de documenten van de klant, zelfs in geval van ons stilzwijgen.

2. Elke dienstverlening wordt aangegaan als middelen verbintenis, nooit als resultaatsverbintenis. Sekuriet BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

3. Al onze facturen zijn behoudens speciale vermelding contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Madeliefjeslaan 36, 8400 Oostende voor de op de factuur vermelde vervaldag of door middel van overschrijving op rekening Beobank: BE67 1211 4039 8787 met BIC: CTBKBEBX.

4. Elke klacht over onze facturatie moet ingediend worden bij aangetekend schrijven, te verzenden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Zo niet worden de facturen aanzien als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar, wanneer de klant geen verzet aantekent per aangetekend schrijven.

5. Alle facturen moeten betaald zijn vóór de op de factuur aangegeven vervaldag. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 15% op jaarbasis.

6. Ingeval een factuur niet voldaan is op de vervaldag, wordt het bedrag ervan rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van €150,00.

7. Partijen komen overeen dat cfr. art. 1254 en 1255 B.W. ieder gedeeltelijke betaling aan de Sekuriet BV, in de eerste plaats zal worden aangerekend op het schadebeding en de interesten van onze vordering.

8. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke door de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
Het risico voor verlies, complete of gedeeltelijke vernieling of beschadiging zelfs als gevolg van overmacht gaat echter over op de klant vanaf het tijdstip van de levering. Het is de klant uiteraard verboden nog niet volledig betaalde goederen verder te verkopen, af te staan, in leen, in huur of in pand te geven.

9. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt Sekuriet BV zich het recht voor verdere leveringen stop te zetten en de bestelling als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het deel van de nog niet uitgevoerde leveringen. Behoudens de waarde van de reeds geleverde goederen is als dan door de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de waarde van de nog te leveren goederen en/of diensten verschuldigd.

10. De klant kan zich niet beroepen op een geschil met de verkoper om het niet uitvoeren van een betaling te rechtvaardigen.

11. Sekuriet BV is ten alle tijd gerechtigd van de klant de betaling van een voorschot te eisen als zekerheid voor de naleving van zijn verplichtingen. Sekuriet BV is tevens gerechtigd de levering uit te stellen zolang het gevraagde voorschot niet betaald is.

12. De garantie bedraagt 1 jaar (tenzij anders overeengekomen) en slaat enkel op de kosten voor wisselstukken. De garantie is maar verschuldigd voor de goederen die volledig werden betaald.

Vallen buiten garantie:
a. Schade veroorzaakt door ongeval, vervoer, nalatigheid, defect of wisseling van de stroom, kortsluitingen, piekspanningen of blikseminslagen;
b. Defect door verkeerd gebruik van het materiaal of door een gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen;
c. Wijzigingen in de programmatie (kasregisters en overig IT materiaal);
d. Inkten van stempels, verbruik van inktlinten, toners, developpers, drums en onderdelen onderhevig aan onderhoud;
e. Defect veroorzaakt door foutief of niet tijdig wisselen van papierrollen, inktlinten, toners, e.d.;
f. Defect veroorzaakt door gebruik van producten die niet werden geleverd door Sekuriet BV;
g. Tweedehands machines, onderdelen in rubber, PVC of op basis van deze stoffen, lampen en lenzen in het algemeen, inktpatronen van printers enz…

13. Sekuriet BV is ten opzichte van de klant of derden nooit gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard, ook voor schade die zou voortspruiten uit ongevallen veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde goederen en die zouden zijn overkomen aan personen of aan goederen.

14. Sekuriet BV is opzichtens de klant of opzichtens derden nooit gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook voor schade die veroorzaakt wordt door programmatie-fouten of door het, tijdelijk, niet of slecht werken van de kassa en/of software.
Sekuriet BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant, zijnde als eindgebruiker.
Sekuriet BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. De Sekuriet BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Sekuriet BV of een aangestelde.
De aansprakelijkheid van de Sekuriet BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Sekuriet BV. De totale aansprakelijkheid van Sekuriet BV, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aanSekuriet BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Sekuriet BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten en/of diensten.

15. De klant zal ook overigens niet onrechtmatig handelen jegens Sekuriet BV. Het is de klant niet toegestaan de door Sekuriet BV geleverde producten te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde en/of deze voorwaarden.
De klant is jegens Sekuriet BV aansprakelijk voor alle schade uit hoofde van (toerekenbare) tekortkoming en/of onrechtmatige daad van de eindgebruiker. De klant vrijwaart Sekuriet BV tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Sekuriet BV zouden kunnen verhalen, maar welke veroorzaakt is door toedoen of nalaten van de klant.

16. Iedere betwisting valt onder de Belgische wetgeving en hiervoor zijn uitsluitend de rechtbanken in Oostende bevoegd.

Scroll naar boven